Poučení spotřebitele


Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

how to create a site
§ 419 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Prodej svépomocí nebo s makléřem - co je pro majitele výhodnější.
§ 1810 Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.
§ 1828 Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
(1) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.
(2) Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená
a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a
b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.

§ 1834 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1820 Sdělení před uzavřením smlouvy (1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
Vzor odstoupení od výhradní smlouvy:
             Odstoupení od výhradní smlouvy


HUIS BUILDING MANAGAMENT s.r.o., IČ: 032 45 551, se sídlem Štefánikova 551/36a, 6012 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 84122, zastoupená Josefem Huterou, jednatelem, kontaktní osoba Josef Hutera: +420 774 12 24 12, e-mail:josef@hutera.cz, korespondenční adresa firmy: Cyrilská 7, Brno 602 00Já, (jméno a příjmení), nar. ........................., bytem ...........................

Odstupuji

 

od výhradní smlouvy, číslo zakázky ............................, prodej ............................., zapsaný na LV č. ................... v k.ú.......................za kupní cenu ..............................,-Kč.

Výhradní smlouva byla uzavřena dne ........................

V Brně dne .......................

 (jméno a příjmení)
            bytem ..................
Vzor odstoupení od rezervační smlouvy:
Odstoupení od rezervační smlouvy

HUIS BUILDING MANAGAMENT s.r.o., IČ: 032 45 551, se sídlem Štefánikova 551/36a, 6012 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 84122, zastoupená Josefem Huterou, jednatelem, kontaktní osoba Josef Hutera: +420 774 12 24 12, e-mail:josef@hutera.cz, korespondenční adresa firmy: Cyrilská 7, Brno 602 00
 

Já, (jméno a příjmení), nar. ........................., bytem ...........................

Odstupuji

 

od rezervační smlouvy, číslo zakázky ............................, prodej ............................., zapsaný na LV č. ................... v k.ú.......................za kupní cenu ..............................,-Kč.

Rezervační smlouva byla uzavřena dne ................................

V Brně dne .......................


                                (jméno příjmení)
                                 bytem ...............
 


© Copyright 2018 Josef Hutera - All Rights Reserved
Poučení spotřebitele